Interim Intelligence

Blog Interim Intelligence

Op dit blog worden regelmatig nieuwe blogposts gepubliceerd over HR, arbeidsmarktontwikkelingen, organiseren, werk, arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en sociale media.

De ruim 400 blogberichten die vanaf 2008 tm september 2013 op het blog van Interim Intelligence zijn gepubliceerd zijn door overgang van de provider naar een nieuw platform helaas verdwenen. Op de site socialmediarecruitment.nl kun je deze nog wel vinden in het blogarchief.

6 arbeidsmarktrapporten voor recruiters die technici werven

Op basis van onderzoek door de Universiteit Maastricht in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken meldde het NRC dat in de hightech-industrie het tekort aan hooggeschoold technisch personeel in 2014 oploopt tot 63.000 technici. Voor elk procent dat de economie groeit, komen daar nog eens jaarlijks 13.000 vacatures bij. Alleen al in Brabant (o.a. ASML, VDL, Philips) staan 5.000 vacatures open. De betrokken bedrijven richten bij de werving van technici hun pijlen nu gedeeltelijk op het buitenland.

Op de deelarbeidsmarkt voor hoogopgeleide technici is dus duidelijk sprake van krapte. Werkgevers die deze hoogopgeleide technici willen werven zullen goed op de hoogte moeten zijn van de arbeidsmarktsituatie van de voor hen relevante doelgroep.

De ene hoogopgeleide technicus is immers de andere niet. Zo is de arbeidsmarkt voor bouwkundigen en architecten als gevolg van de malaise in de bouwbranche, (relatief) ruim, terwijl de arbeidsmarkt voor bijvoorbeeld werktuigbouwkundigen en elektromechanici krap is.

Voor recruiters van technisch personeel zijn diverse rapporten beschikbaar over de arbeidsmarktsituatie van technici. Hieronder worden er zes besproken:

  1. Het uitgebreide rapport " De toekomstige arbeidsmarkt en ontwikkelingen in onderwijs en beleid " geeft een zeer gedetailleerd beeld van HBO technici. Het rapport, opgesteld door onderzoeksbureau Ecorys, in opdracht van het Ministerie van OCW, is goed leesbaar en geeft een overzicht van de arbeidsmarktpositie voor HBO technici naar opleiding en beroep. Daarnaast worden studentenaantallen per opleiding en regio in kaart gebracht. Veel gegevens worden (ook) letterlijk weergegeven met behulp van een kaart, waardoor je snel inzicht krijgt in de cijfers. Een waardevol 'naslagwerk' voor recruiters.
  2. Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) brengt tweejaarlijks een rapport met arbeidsmarktprognoses uit. Het rapport " Arbeidsmarkt naar opleiding en beroep 2016-2020 " is de laatste versie. Trends uit dit rapport kunnen als richtinggevend gezien worden.
  3. De negen - door het kabinet aangewezen - topsectoren Agri&Food, Creatieve industrie, Energie, Tuinbouw en uitgangsmaterialen, Life sciences & Health, Water, High tech, Logistiek en Chemie hebben van nature een sterke bèta- en technologische oriëntatie. Deze sectoren hebben daarom het " Masterplan Bèta en Technologie " opgesteld om meer technici op te leiden en huidige medewerkers te behouden. Een analyse toont aan dat topsectoren medewerkers tekort gaan komen. In het plan worden oplossingsrichtingen aangedragen voor het oplossen van de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten aan technici.

Enkele knelpunten die in het plan genoemd worden:

  • De behoefte aan technisch opgeleide mensen verschilt per sector. Echter, in de meeste topsectoren dreigt de schaarste vooral aan goed opgeleide mensen op mbo- en hbo-niveau. In de afgelopen jaren is de vraag naar opleidingsniveau mbo-4 gestegen;
  • In de procesindustrie is er, behalve aan procesoperators, ook een tekort aan het ontstaan aan maintenancepersoneel (mensen geschoold in meet- en regeltechniek) en aan laboranten;
  • De topsector HTSM kampt met een structureel tekort aan goed opgeleide mechatronici op mbo- en hbo-niveau aan technisch service- personeel is een heel groot tekort, zowel vaklieden als middelbaar opgeleide technici
  • De lange-termijn (2025) ambitie die in dit Masterplan wordt neergelegd is dat 40% van alle afgestudeerden een bèta- of technologische opleiding heeft genoten (is nu ca. 25%). Als onderdeel van deze ambitie stellen de topsectoren zich als doel om gedurende een langere periode minstens 40.000 bèta-technologische mensen per jaar extra aan te trekken door opleiding en zijinstroom. Naast de analyse, zijn ook de oplossingsrichtingen voor recruiters interessant.

4. Voor de installatiebranche is een specifiek rapport " Bedrijvigheid, arbeidsmarkt en beroepsopleiding in de periode tot 2016 " opgesteld. Dit zeer uitgebreide rapport is door ITS (Radboud Universiteit Nijmegen) opgesteld  in opdracht van OTIB, de branchevereniging voor installateurs.

In het rapport  is een prognose opgenomen van de ontwikkelingen die de komende jaren op de Technische Installatie (TI)-arbeidsmarkt verwacht worden. Hierbij is onder andere geanalyseerd welke ontwikkelingen zich bij de TI-opleidingen voordoen, waarbij zowel naar de aantallen leerlingen als naar de aantallen gediplomeerden is gekeken. Veel gediplomeerde vmbo'ers studeren door of gaan in een andere dan de TI-branche aan de slag. Daarmee dreigt een belangrijke bron voor de werving van nieuwe jonge leerling-werknemers op te drogen. De TI-brance zal daarom veel zichtbaarder moeten zijn in het onderwijs. Een leuke uitdaging voor de recruiter.

In het rapport worden verder ramingen van overschotten en tekorten naar functie en opleidingsniveau gegeven. Tevens is er aandacht voor motieven van medewerkers om in de Technische Installatie te werken. Interessant leesvoer voor de recruiter in de TI dus.

5. Wie nog specifieker in de arbeidsmarkt voor technici wil duiken kan dat op bijvoorbeeld regionaal niveau doen. Zo heeft de SER Brabant de " Arbeidsmarktverkenning 2015–2020 " op laten stellen. Uiteraard is er de constatering dat beroepen veranderen en opleidingseisen steeds hoger worden. Ten aanzien van de het aanbod van technici worden problemen verwacht. Zoals uit de inleiding van deze blogpost al bleek staan er in Brabant momenteel 5.000 (moeilijk) vervulbare vacatures open voor hoogopgeleide technici.

6. In het rapport " Toekomstbestendig Maintenance Rotterdams havengebied " wordt ingezoomd op een zeer specifiek vakgebied (maintenance), dat voor de toekomst van de Rotterdamse haven cruciaal is. Het door SEOR opgestelde rapport spreekt van tekorten op jaarbasis van ongeveer 1 à 2% van de werkgelegenheid (200 tot 400 arbeidsplaatsen). Deze tekorten manifesteren zich op alle niveaus en in alle beroepsgroepen, maar vooral op mbo-niveau (3,4,4+). De tekorten ontstaan doordat de vraag gelijk blijft en het aanbod van gekwalificeerde medewerkers daalt. Voor recruiters die actief zijn in de Rotterdamse haven, en zeker voor diegenen die regelmatig maintenance-functies moeten vervullen, is dit rapport interessant.

Een recruiter die op de toekomst is voorbereid en die kennis heeft van oplossingsrichtingen heeft een voorsprong op arbeidsmarktconcurrenten.